HE w/ Healing Rite

HE w/ Healing Rite

Wednesday, Jan 30, 2013 - 12:00 P

Chapel

Service is Holy Eucharist Rite I with Healing Rite.

SERVICE SCHEDULE

8:00 AM: Holy Eucharist, Rite I
10:30 AM: Holy Eucharist, Rite II

Learn More